Zásady ochrany osobních údajů | Leukoplast

Zásady ochrany osobních údajů

(„Společnost Essity” nebo „my“) bere ochranu osobních údajů vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Essity jako správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další informace uživatelů.

1. Kategorie osobních údajů a účely zpracování

Metadata

Naše webové stránky nebo aplikaci můžete používat, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. V takovém případě bude společnost Essity shromažďovat pouze následující metadata, která vyplývají z vašeho používání:

stránka, ze které jste na náš web přišli; data a čas přístupu; přenesený objem dat; stav přenosu; typ webového prohlížeče; IP adresa; operační systém a rozhraní; jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Vaše IP adresa bude použita k umožnění vašeho přístupu na náš web nebo do aplikace. Jakmile již IP adresa nebude pro tento účel nutná, zkrátíme vaši IP adresu odstraněním jejích posledních osmi znaků. Metadata, včetně zkrácené IP adresy, budou použita ke zlepšení kvality a služeb našeho webu nebo aplikace prostřednictvím analýzy chování našich uživatelů při používání.

Účet

Pokud si na našem webu nebo v aplikaci vytvoříte účet, můžete být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů, jako jsou například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, vybrané heslo, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o kreditní kartě, fakturační a dodací adresa, zájmy o určité produkty/služby (dobrovolné), žádost o zasílání marketingových e-mailů (dobrovolné). Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, poskytování marketingových materiálů v rozsahu povoleném platnými zákony a za účelem analýzy vašich zájmů pro marketingové účely.

Objednávky produktů

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek nebo naší aplikace objednáte určitý produkt, společnost Essity shromažďuje a zpracovává tyto vaše osobní údaje: údaje o vašem účtu, typ a množství produktu, kupní cena, datum objednávky, stav objednávky, vrácení produktu, požadavky na péči o zákazníka. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace smluvního vztahu a objednávky produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, pro účely obhajování, uplatnění a výkonu právních nároků a marketingu na míru.

Loterie:

Pokud se zúčastníte loterie, společnost Essity shromažďuje a zpracovává tyto vaše osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, datum vstoupení do loterie, výběr na pozici vítěze, cena, odpověď na kvíz. Společnost Essity zpracovává tyto osobní údaje za účelem provedení loterie, informování výherce, doručení ceny výherci, realizace celé akce a pro marketingové účely.

Údaje o zdravotním stavu:

Pokud si objednáte určité produkty, může společnost Essity shromažďovat a zpracovávat také informace o vašem zdravotním stavu, jak vyplývá z objednávky produktů. Údaje o zdravotním stavu jsou citlivé údaje ve smyslu GDPR a společnost Essity přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně těchto citlivých údajů, jak vyžaduje zákon. Společnost Essity na základě vašeho souhlasu shromažďuje a zpracovává údaje o vašem zdravotním stavu výhradně pro účely realizace smluvního vztahu a objednávky produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, pro účely obhajování, uplatnění a výkonu právních nároků a marketingu na míru.

2. Třetí strany

Přenos poskytovatelům služeb

Společnost Essity může zapojit externí poskytovatele služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů společnosti Essity, aby jim poskytovali určité služby. Mohou jimi být poskytovatelé webových služeb, poskytovatelé marketingových služeb nebo poskytovatelé služeb IT podpory. Při poskytování těchto služeb mohou mít externí poskytovatelé služeb přístup k vašim osobním údajům nebo mohou tyto údaje zpracovávat.

Od těchto externích poskytovatelů služeb vyžadujeme, aby zavedli a uplatňovali bezpečnostní opatření k zajištění ochrany soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů.

Ostatní příjemci

Společnost Essity může v souladu s platnými zákony o ochraně údajů předávat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení, vládním orgánům, právním poradcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. V případě podnikové fúze nebo akvizice mohou být osobní údaje předány třetím stranám zapojeným do fúze nebo akvizice.

Mezinárodní přenosy osobních údajů

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo přijímáme, mohou být přenášeny a zpracovávány příjemci, kteří se nacházejí v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo mimo něj. Mezi tyto země patří země uvedené na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů z pohledu evropského zákona o ochraně údajů. Příjemci v USA jsou částečně certifikováni v rámci Štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, a jsou tak z pohledu evropského zákona o ochraně údajů považováni za poskytovatele odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. Další příjemci se mohou nacházet v jiných zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany z pohledu evropského zákona o ochraně údajů. Společnost Essity přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že přenosy z EHP jsou odpovídajícím způsobem chráněny, jak to vyžadují příslušné zákony o ochraně údajů. Přenosy do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, zakládáme na vhodných zárukách, jako jsou standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem, schválený kodex chování spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce nebo schválené certifikační mechanismy společně se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. V případě zájmu se na nás obraťte se žádostí o kopii příslušných ochranných opatření, jak je uvedeno níže v části 7 (Kontaktujte nás).

3. Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů můžeme provádět na následujícím právním základě:
 
 • poskytli jste souhlas se zpracováním svých údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje;
 • zpracování je nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy jsou těmto zájmům nadřazeny zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud jste dítě;
 • jiný platný právní základ pro zpracování údajů, zejména ustanovení stanovená právem členského státu;
 
zpracování vašich citlivých osobních údajů můžeme provádět na následujícím právním základě:
 
 • poskytli jste výslovný souhlas se zpracováním svých citlivých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkonu konkrétních práv společnosti Essity nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
 • zpracování se týká osobních údajů, které subjekt údajů zjevně zveřejní;
 • zpracování je nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků nebo kdykoli soudy jednají v rámci své soudní moci;
 
poskytnutí vašich osobních údajů je vyžadováno zákonným nebo smluvním závazkem nebo je nezbytné, abyste s námi mohli uzavřít smlouvu nebo čerpat naše služby / obdržet naše produkty, které jste si vyžádali, nebo je jednoduše pro vás dobrovolné.
 
Z neposkytnutí vašich osobních údajů pro vás mohou plynout určité nevýhody, například pravděpodobně nebudete moci přijímat určité produkty a služby. Pokud však není uvedeno jinak, nebude mít pro vás neposkytnutí vašich osobních údajů žádné právní důsledky.

4. Jaká máte práva a jak se jich můžete domáhat?

Pokud jste vyjádřili souhlas s určitým shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Dále můžete vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely marketingu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos v souladu se základními tarify.
 
V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, (ii) požadovat opravu vašich osobních údajů, (iii) požadovat vymazání vašich osobních údajů, (iv) požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, (v) požadovat přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně námitky proti profilování) a (vii) vznést námitku proti automatizovanému rozhodování (včetně profilování).
 
Pro uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte, jak je uvedeno níže v části 7 (Kontaktujte nás).
 
V případě stížností máte také právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu pro ochranu údajů.

5. Soubory cookie a další technologie sledování

Tato webová stránka nebo aplikace používá soubory cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovány tak dlouho, jak bude nutné, abychom vám mohli poskytovat požadované služby a produkty. Jakmile náš vztah skončí, vymažeme vaše osobní údaje nebo je budeme anonymizovat, pokud neplatí zákonné požadavky na uchovávání (například pro daňové účely). Vaše kontaktní údaje a zájmy o naše produkty nebo služby můžeme uchovávat po dlouhou dobu, pokud jste společnosti Essity poskytli souhlas se zasíláním marketingových materiálů. Příslušné zákony od nás také mohou vyžadovat, abychom uchovávali určité vaše osobní údaje po dobu 10 let po příslušném daňovém roce. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat také po ukončení smluvního vztahu, pokud jsou nezbytné pro splnění požadavků dalších platných zákonů, nebo pokud vaše osobní údaje potřebujeme k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právního nároku, pouze na základě potřeby vědět. Po ukončení smluvního vztahu zpracování vašich osobních údajů pro takové omezené účely v maximální možné míře omezíme.

7. Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy ohledně tohoto Předpisu o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás, prosím: Essity Czech Republic, s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, nebo na email dataprivacy@essity.com.